Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Školský rok 2014/2015

 

Materská škola  Rimavské Janovce

980 01  Rimavské Janovce 425

 

Zriaďovatež:   OBEC  Rimavské Janovce

 

Riaditežka MŠ : Mgr. Tímea Főző Oros

Učitežka MŠ:  Mária Petrincová

 

Tel. :  047 / 56 77 138

e-mail:  ms.rimjanovce@gmail.com


 


 

Bábkové divadlo dňa 09.03.2015

 • P3090150.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090153.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090155.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090157.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090165.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090171.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090172.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090175.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090179.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole

 • P3090181.JPG

  Bábkové divadlo v materskej škole


 

Školský rok 2013/2014

Školský vzdelávací program

 

MATERSKÁ ŠKOLA, RIMAVSKÉ JANOVCE  980 01


Školský vzdelávací program MOTÝLIK

 

Štátny vzdelávací program Diea a jeho svet
Školský vzdelávací program Motýlik
Stupeň vzdelania ISCED 0
Dĺžka štúdia niekožkoročná
Forma vzdelávania celodenná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy verejná
Názov školy Materská škola
Adresa školy Rimavské Janovce 425
IČO 710019637
Riaditežka školy Anna Šuleková
Kontakt 047 56 77 138
ms.rimjanovce@gmail.com
Zriaďovatež Obec Rim. Janovce
Kontakt 047 56 77 116
Dátum prerokovania na
pedagogickej rade
 
Dátum prerokovania
v rade školy
 


Rimavské Janovce, dňa ......................      

Vypracovala: Anna Šulekova, riaditežka MŠ ......................................................

Rada školy:      ......................................................

Zriaďovatež: Obecný úrad Rim. Janovce  ......................................................1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Pri tvorbe nášho školského vzdelávacieho programu (ŠKVP) sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu (ŠTVP), z ciežov a princípov výchovy a vzdelávania stanovených v zákone č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z vlastných ciežov a zamerania materskej školy.

 

1.1 Ciele vyplývajúce zo ŠTVP a zo školského zákona

Hlavným ciežom predprimárneho vzdelávania je dosiahnu optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnos dieaa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny kolektívu.

 

Ciežmi výchovy a vzdelávania sú:

- získa kompetencie v oblasti komunikačných, ústnych spôsobilostí, základov využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie
- rozvíja manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti
- nauči sa správne identifikova a analyzova problémy a navrhova ich riešenia a vedie ich rieši
- posilňova úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu a materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
- získa a posilňova úctu k žudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane žudských práv a základných slobôd, získa informácie a spôsobilosti na uplatňovanie práv dieaa
- pripravi sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priatežstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancii
- nauči sa rozvíja a kultivova svoju osobnos, pracova v skupine a prebera na seba zodpovednos
- nauči sa kontrolova a regulova svoje správanie, stara sa a chráni svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektova všežudské etické hodnoty
- získa informácie o právach dieaa a spôsobilos na ich uplatňovanie
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Na základe zamerania materskej školy, identifikovaných pozitív a negatív sme si za svoj hlavný ciež stanovili vo všetkých organizačných formách počas dňa podporova chu dieaa objavova a uči sa, ma rados zo získaných poznatkov a dokáza ich využi v praktickom živote, vytvori rovnocenné podmienky pre všetky deti, zvýšenú pozornos venova rozvoju komunikatívnych schopností detí v slovenskom jazyku.

 

Čiastkové ciele  ŠKVP :

- individuálnym prístupom ku deom pomáha ich plynulej adaptácii na nové prostredie, rešpektova diea ako osobnos, jeho základné práva, monitorova zmeny v správaní detí
- zvýšenú pozornos venova deom zo sociálne znevýhodneného prostredia, spolupracova s komunitnými centrami
- pri  plánovaní výchovno-vzdelávacích ciežov z učebných osnov ŠkVP ma na zreteli rôzne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti., ciele operacionalizova tak, aby náročnosou zodpovedali deom pre ktoré sú určené, plnenie ciežov kontrolova a overova spätnou väzbou
- rozvíja u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzahu k stanoveným ciežom
-zvýšenú pozornos venova rozvoju komunikatívnych schopností detí, uplatňovaniu aktivizujúcich metód a foriem práce, vytvára priaznivú socioemocionálnu atmosféru ako predpoklad pozitívnej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností detí, rozvíjania správnej výslovnosti, gramatickej správnosti rečového prejavu detí
- rozvíja a podporova rados detí z učenia a z vlastnej práce, získavania informácií z rôznych zdrojov
- poskytnú deom primerané informácie o vzniku našej obce, utvára a rozvíja u detí pocity hrdosti na svoju obec, krajinu
- vytváraním príležitostí na pohybové aktivity, vštepovaním zásad zdravého životného štýlu sa podieža sa na plnení Národného programu prevencie obezity
- prebúdza environmentálne cítenie, prejavi vzah a ochranárske postoje k životnému prostrediu
-  Naďalej realizova projekt ŠPZ „Adamko hravo-zdravo“ a  „Bezpečnos pre predškolákov“, ktoré rozvíjajú osobnos detí, ich emocionálnu inteligenciu a prosociálne správanie. Vychováva deti k bezpečnému správaniu sa na ceste a správne reagova na nebezpečné situácie.
Vytvori v materskej škole príjemnú, radostnú klímu, v ktorej majú deti možnos v priatežskom prostredí komunikova, prejavova svoje pocity, prežíva zážitky úspechu, teši sa na spoločné chvíle.

 

Princípy výchovy a vzdelávania

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sú založené na uplatňovaní humanistických princípov výchovy a vzdelávania, ďalej na princípoch
- bezplatnosti vzdelania jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
- rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohžadnením výchovno-vzdelávacích potrieb dieaa a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie
- zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie
- rovnocennosti a neoddelitežnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese
- celoživotného vzdelávania
- výchovného poradenstva
- zdokonažovania procesu výchovy a vzdelávania podža výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja
- kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej sústavy
- integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho vzdelávacieho priestoru so zretežom na vlastné skúsenosti a tradície
- posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom činností zameraných na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivos
- zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií, ktoré by mohli vies k narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti
- vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieaa
- zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní

 

1.2 Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠKVP, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelanie získa diea absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ. Predprimárne vzdelávanie ukončuje diea spravidla v školskom roku v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilos.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania – ISCED 0, ktoré vydáva MŠ a slávnostne odovzdáva na konci školského roka. Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelania je potrebné aby diea dosiahlo v závere predškolského veku základy kžúčových kompetencií.

 

1.3 Profil absolventa

Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzahu k základom kultúrnej, čitatežskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
U detí v materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:
a, psychomotorické kompetencie
b, osobnostné kompetencie
c, sociálne kompetencie
d, komunikatívne kompetencie
e, kognitívne kompetencie
f, učebné kompetencie
g, informačné kompetencie

 

2. Vlastné zameranie materskej školy

Zameranie materskej školy vychádza zo záverov vykonaných analýz, z koncepcie materskej školy, prostredia, z aktuálnych podmienok a potrieb školy.
Charakteristika detí:
Materská škola je jednotriedna, heterogénna  jej kapacita sa zhoduje s počtom detí uvedeným v školskom zákone - 20 a 21 detí v triede. Vekové zloženie  detí je od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky. Prevažná väčšina detí je priamo z našej obce, do naplnenia najvyššieho počtu prijímame aj deti z okolia. Približne 70% detí je rómskeho pôvodu, väčšinou zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Podstatnú čas tvoria deti maďarskej národnosti preto s demi prebieha čiastočne aj komunikácia v ich materinskom jazyku. V posledných 2 rokoch do maďarskej ZŠ bolo zapísané 1 diea /v škol. roku / ostatné deti boli zapísané do slovenskej ZŠ. Z týchto skutočností sme vychádzali pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.

 

2.1 Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania

Dĺžka dochádzky do MŠ je niekožkoročná. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. Do MŠ sa prijímajú detí vo veku od troch do šes rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.
Predškolskú výchovu a vzdelávanie uskutočňova počas celého pobytu dieaa v MŠ a prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity, zmysluplné stratégie, ekohry, zážitkové učenie a pohybové aktivity a relaxačné cvičenia.
Denné činnosti sú usporiadané v dennom režime dňa, v ktorom sa striedajú:
- hry a hrové činnosti
- pohybové, relaxačné cvičenia
- pobyt vonku
- odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

 

2.2 Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu

Predprimárne vzdelávanie ukončuje diea spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilos.
Predškolské vzdelávanie môže diea ukonči aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podža vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a všeobecného lekára pre deti môže plni povinnú školskú dochádzku, alebo malo odloženú povinnú školskú dochádzku.

 

2.3 Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

 

 

 

 


 

MŠ Karneval 2014

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp


 
 
MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp


 
 
MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp

MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp


 
 
MŠ karneval 2014

MŠ karneval 2014
Autor: cp


 

Ďalšie fotogalérie

MŠ Vianočná besiedka 2013

Vianočná besiedka 2013

Vianočná besiedka 2013
Autor: aa

Vianočná besiedka 2013

Vianočná besiedka 2013
Autor: aa

Vianočná besiedka 2013

Vianočná besiedka 2013
Autor: aa

Vianočná besiedka 2013

Vianočná besiedka 2013
Autor: aa


 
 
Vianočná besiedka 2013

Vianočná besiedka 2013
Autor: aa

Vianočná besiedka 2013

Vianočná besiedka 2013
Autor: aa


 

Ďalšie fotogalérie

Školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013

Kronika Materská Škola - školský rok 2012/2013
Autor: aa


 

MŠ Pečenie perníkov 2012

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa


 
 
MŠ


Autor: aa


 

Ďalšie fotogalérie

Školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012

Kronika Materská Škola - školský rok 2011/2012
Autor: aa


 

MŠ Vianoce 2011

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa


 
 
MŠ


Autor: aa


 

Ďalšie fotogalérie

Školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa


 
 
Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011

Kronika Materská Škola - školský rok 2010/2011
Autor: aa


 

MŠ Vianoce 2010

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa

MŠ


Autor: aa


 
 
MŠ


Autor: aa


 

Ďalšie fotogalérie


Prenájom KD - poplatky

SMERNICA č. 2/2019.
o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce

Triedenie odpadov v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s., na území našej obce financuje triedený zber komunálnych odpadov.

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka