Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Rimavské Janovce
č. 1/2007 zo dňa 26.01.2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavské JanovceVšeobecne záväzné nariadenia Obce Rimavské Janovce

č. 1/2007 zo dňa 26.01.2007


o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavské Janovce

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SKRÁTENÝ  VÝPISObecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce sa podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov sa svojím uznesením č. 1/2007

u z n i e s l o  

 

na tomto všeobecnom záväznom nariadení ďalej len VZN


           1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä :


a/ prevádzkovanie domu smútku a pochovávanie

b/ správu a údržbu pohrebiska

c/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

d/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.


2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné

    nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.


3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po

    uplynutí tlecej doby pohrebiska/ 10 rokov/.


4. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa

    tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.


5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a

    oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

    evidencie hrobových miest.

 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie závažné okolnosti na pohrebisku

    znemožňujú trvanie  hrobového  miesta na ďalšiu dobu , sa pohrebisko zruší, nájomca

    ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.


7. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je drevený kríž, ktorý

    sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí

    byť uvedené : meno a priezvisko pochovanej osoby, dátum narodenia a dátum úmrtia.

    Prípadne možno hrob označiť aj drevenou tvarovanou doskou s uvedením údajov.


8. Vstup na pohrebisko /otváracia doba cintorína /

 

Január

8.00 - 16.00

 

 

 

Február

8.00 - 16.00

 

 

 

Marec

 

7.00 – 18.00

 

 

Apríl

 

 

7.00 – 19.00

   

Máj

 

 

 

7.00 – 21.00

Jún

 

 

 

7.00 – 21.00

Júl

 

 

 

7.00 – 21.00

August

 

 

 

7.00 – 21.00

September

 

  

 7.00 - 19.00

 

Október

 

7.00 – 18.00

 

 

November

    8.00 - 16.00

 

 

 

December

   8.00 - 16.00

 

 

 

 

9. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané .

10. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,

      osobám na bicykli.

11. Vstup motorovým vozidlám na pohrebisko je povolený iba po vyhradených

      komunikáciách a to :

- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného

  obradu, alebo uloženie rakvy do chladiacich zariadení ,

- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú

  úpravu hrobového miesta, na dopravy rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto

  pochovávania,

- na prepravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

 

12. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,

      nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky , fajčiť, poškodzovať

      pomníky, zariadenia objekty a zeleň.


13. Na pohrebisku sú umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery, ktorých vyprázdňovanie

      zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.


14. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať zvyšky kvetinovej

      výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu, nádoby od sviečok, poškodené ozdobné

      predmety.


15. Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je

      priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

      predpisov a možno uložiť pokutu do výšky 165,- EUR.


16. Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Rimavské Janovce .

17. Súčasťou tohto VZN je aj cenník služieb.

18. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 27.01.2007 


Pri využívaní služieb sa obráťte na správcu cintorína :

 

 Erika Molnárová

Rimavské Janovce č. 200

Číslo telefónu : 0948 322 805

 


Zmluva za hrobové miesto a poplatky za služby sa uhrádzajú na 
Obecnom úrade v Rimavských Janovciach

telefón : 047 / 56 77 116.

 


Stanislav Krahulec
starosta obce


 

Cenník služieb za prevádzkovanie pohrebiska

 

OBEC RIMAVSKÉ  JANOVCE


 Cenník služieb za prevádzkovanie pohrebiska/ cintorína /

v Rimavských Janovciach

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Podľa VZN č. 1 /2007 prijatého OZ v Rimavských Janovciach a jeho dodatku č. 1/08 schváleného OZ dňa 16.12.2008 je platný nasledovný cenník služieb za prevádzku cintorína v Rimavských Janovciach :

            1. Za hrobové miesto                                                                         3,33  EUR


2. Nájom za hrobové miesto za prvých 10 rokov                            3,33  EUR

 

3. Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch                                0,66 EUR / rok

 

            4. Poplatok za prenájom domu smútku , uloženie

                rakvy v chladničke, pohrebný obrad                                             6,63  EUR


             5. Poplatok za prenájom domu smútku mimo pohrebných

                 obradov, pietne spomienky, modlenie                                          3,33 EUR / deň

 

      Cenník služieb je platný pre občanov, ktorí mali v čase úmrtia trvalý pobyt  na  území Obce Rimavské Janovce.  Pri pochovávaní občanov, ktorí nemali v čase úmrtia trvalý pobyt   na území Obce Rimavské Janovce sú uvedené poplatky zvýšené o 100 % .

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Rimavských Janovciach.


Stanislav  Krahulec
starosta obce

 

 

DSCN5717.JPG


 

Prenájom KD - poplatky

SMERNICA č. 2/2019.
o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce

Triedenie odpadov v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s., na území našej obce financuje triedený zber komunálnych odpadov.

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka