Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Rimavské Janovce
č. 1/2007 zo dňa 26.01.2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavské JanovceVšeobecne záväzné nariadenia Obce Rimavské Janovce

č. 1/2007 zo dňa 26.01.2007


o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavské Janovce

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SKRÁTENÝ  VÝPIS

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce sa podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov sa svojím uznesením č. 1/2007

u z n i e s l o  

 

na tomto všeobecnom záväznom nariadení ďalej len VZN

 


1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä :

 


a/ prevádzkovanie domu smútku a pochovávanie

b/ správu a údržbu pohrebiska

c/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

d/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

 


2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné

    nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.


3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po

    uplynutí tlecej doby pohrebiska/ 10 rokov/.


4. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa

    tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.


5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a

    oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

    evidencie hrobových miest.

 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie závažné okolnosti na pohrebisku

    znemožňujú trvanie  hrobového  miesta na ďalšiu dobu , sa pohrebisko zruší, nájomca

    ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.


7. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je drevený kríž, ktorý

    sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí

    byť uvedené : meno a priezvisko pochovanej osoby, dátum narodenia a dátum úmrtia.

    Prípadne možno hrob označiť aj drevenou tvarovanou doskou s uvedením údajov.


8. Vstup na pohrebisko /otváracia doba cintorína /

 

 

Január

8.00 - 16.00

 

 

 

Február

8.00 - 16.00

 

 

 

Marec

 

7.00 – 18.00

 

 

Apríl

 

 

7.00 – 19.00

   

Máj

 

 

 

7.00 – 21.00

Jún

 

 

 

7.00 – 21.00

Júl

 

 

 

7.00 – 21.00

August

 

 

 

7.00 – 21.00

September

 

  

 7.00 - 19.00

 

Október

 

7.00 – 18.00

 

 

November

    8.00 - 16.00

 

 

 

December

   8.00 - 16.00

 

 

 

 

 

9. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané .

 

 

10. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,

      osobám na bicykli.

 

11. Vstup motorovým vozidlám na pohrebisko je povolený iba po vyhradených

      komunikáciách a to :

 

- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného

  obradu, alebo uloženie rakvy do chladiacich zariadení ,

- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú

  úpravu hrobového miesta, na dopravy rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto

  pochovávania,

- na prepravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

 

12. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,

      nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky , fajčiť, poškodzovať

      pomníky, zariadenia objekty a zeleň.


13. Na pohrebisku sú umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery, ktorých vyprázdňovanie

      zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.


14. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať zvyšky kvetinovej

      výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu, nádoby od sviečok, poškodené ozdobné

      predmety.


15. Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je

      priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

      predpisov a možno uložiť pokutu do výšky 165,- EUR.


16. Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Rimavské Janovce .

 

17. Súčasťou tohto VZN je aj cenník služieb.18. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 27.01.2007 

 


Pri využívaní služieb sa obráťte na správcu cintorína :

 

 Erika Molnárová

Rimavské Janovce č. 200

Číslo telefónu : 0948 322 805

 

 


Zmluva za hrobové miesto a poplatky za služby sa uhrádzajú na :

 


Obecnom úrade v Rimavských Janovciach

telefón : 047 / 56 77 116

 

 


Stanislav Krahulec
starosta obce

 

 

 

 

 


 

Cenník služieb za prevádzkovanie pohrebiska

 

OBEC RIMAVSKÉ  JANOVCE


 Cenník služieb za prevádzkovanie pohrebiska/ cintorína /

v Rimavských Janovciach

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Podľa VZN č. 1 /2007 prijatého OZ v Rimavských Janovciach a jeho dodatku č. 1/08 schváleného OZ dňa 16.12.2008 je platný nasledovný cenník služieb za prevádzku cintorína v Rimavských Janovciach :

 1. Za hrobové miesto                                                                         3,33  EUR


2. Nájom za hrobové miesto za prvých 10 rokov                       3,33  EUR

 

3. Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch                           0,66 EUR / rok

 

 

4. Poplatok za prenájom domu smútku , uloženie

    rakvy v chladničke, pohrebný obrad                                         6,63  EUR

 5. Poplatok za prenájom domu smútku mimo pohrebných

    obradov, pietne spomienky, modlenie                                      3,33 EUR / deň

 


      Cenník služieb je platný pre občanov, ktorí mali v čase úmrtia trvalý pobyt  na  území Obce Rimavské Janovce.

     Pri pochovávaní občanov, ktorí nemali v čase úmrtia trvalý pobyt   na území Obce Rimavské Janovce sú uvedené poplatky zvýšené o 100 % .

 

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Rimavských Janovciach.

 


Stanislav  Krahulec
starosta obce

 

 

 

 


 

Dom smútku


 

Smiley face TKO a SZ 2019

Smiley face Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. zabezpečujú ZBER, SEPARÁCIU a RECYKLÁCIU použitých batérií a akumulátorov

Smiley face OZNAM

POZOR ZMENA ČASU ZBERU TKO a SZ

Smiley face OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

Smiley face 3. Starostovský ples v Rimavských Janovciach

Smiley faceRočenka - Évkönyv 2017

Smiley facePROJEKT

Rekonštrukcia chodníkov

Smiley face Ekologický program

Ekologický program

Smiley face Terénna sociálna práca v Rimavských Janovciach

 

Smiley faceUpozornenie pre občanov!

Upozornenie pre občanov

Smiley face Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií

Smiley face Upozornenie pre chodcov

Upozornenie pre chodcov

Smiley faceKamerový systém

Nainštalovaný kamerový systém

Smiley face RRA

Regionálna rozvojová agentúra

Smiley facePravidelný servis plynových zariadení a komínov

Smiley faceCezhraničná spolupráca

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka