Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa obce

Úzmený plán obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č. 2

informacia-pre-verejnost-rtf.pdf(201.5 kB)informacia-pre-verejnost-rtf.pdf

Rozhodnutie

Evidencia štandardov kvality za oblasť - voda odpadová

Verejná vyhláška 19.02.2019

Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Rimavské Janovce

Oznámenie o strategickom dokumente RIUS BBK

Komunitný plán sociálnych služieb

Úradný výpis a potvrdenie

Verejná vyhláška

Image.jpgImage.jpg


 

Záverečné stanovisko SD POH BBK

Zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zámer prenájmu majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec Rimavské Janovce, v zastúpení starostom obce Stanislavom Krahulcom týmto

 

Z V E R E J Ň U J E

 

zámer obce Rimavské Janovce prenajať nižšie špecifikovaný majetok obce a to na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach  č. 199/2018 zo dňa 8.2.2018 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila trojpätinová väčšina všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 199/2018

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach

1. k o n š t a t u j e

a) že nehnuteľnosť je parcela registra typu C, číslo 7101, o výmere 6622m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Rimavské Janovce, vedená na liste vlastníctva číslo 2049, typu zastavené plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Rimavské Janovce

b) že nie je možné predmetný pozemok  predať, preto obec pristúpila k prenájmu pozemku

c)  že  údržba tohto majetku je pre obec nerentabilná,

d) že v našom regióne trhová cena prenájmu nehnuteľností je značne nižšia ako cena vo výške   všeobecnej hodnoty majetku podľa osobitného predpisu,

d) že ide o mimoriadnu situáciu, keď obec nemá prostriedky na údržbu predmetnej nehnuteľnosti.

 

2. r o z h o d l o

a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až d) sú v podmienkach obce Rimavské Janovce prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

b) tak, že základnými kritériami pri prenájme majetku obce a to nehnuteľnosti parcela registra typu C, číslo 7101, o výmere 6622m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Rimavské Janovce, vedená na liste vlastníctva číslo 2049, typu zastavené plochy a nádvoria.

Za predmetnú nehnuteľnosť bude stanovený nájom na dobu 15 rokov vo výške 50Eur/ročne/ha.

 

3. p o v e r u j e obecný úrad

a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s prenájmom zhora uvedeného majetku obce Rimavské Janovce.

 

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Rimavské Janovce : 5

Hlasovanie : za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov

...........................................

Stanislav Krahulec

  starosta obce 

Podpísané dňa   ......................


 

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania

Image.jpgImage.jpgImage.jpg


 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny úradnom styku

Informacia 1 (3).jpgInformacia 2 (1).jpg


 

Výpis z uznesenia OZ o počte poslancov na volebné obdobie 2014-2018

 

Výpis  z   U Z N E S E N I A

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach

konanom dňa 4.7.2014

 

Uznesenie č. 44/2014

Obecné zastupiteľstvo Rimavské Janovce

I. Prerokovalo

Počet  poslancov na volebné obdobie 2014- 2018 a počet volebných odvodov v obci na plánované voľby 2014

II. Schvaľuje:

Počet poslancov 7 na volebné obdobie 2014 - 2018, a počet volebných obvodov 1

 

 Dôvodová správa

  Na základe § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  Obec Rimavské  Janovce mala k 31.12.2013 podľa štatistických údajov 1.304 obyvateľov. Podľa ods. 3 písmeno d) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa určuje rozmedzie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obciach od 1.001 do 3.000 obyvateľov od najmenej 7 po najviac 9 poslancov.   Na základe § 9 ods. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.

 

III. Ukladá:

Starostovi obce zverejniť toto uznesenie najmenej 65 dní pred voľbami.

 

Hlasovanie:             

Hlasovali  5  poslanci

Za – Nagy,J. Cerovský, Š. Gonda,  G.  Fülöp . R. Uhrin        

Pro i -    0             

Zdržal sa -  0

                                                                                                                  Stanislav Krahulec

                                                                                                                      starosta obce

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpis z U Z N E S E N I A

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach

konanom dňa 4.7.2014

 

Uznesenie č. 42/2014

Obecné zastupiteľstvo Rimavské Janovce

 

I. Prerokovalo:

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Rimavské Janovce  na volebné obdobie 2014 – 2018

 

II. Schvaľuje:

Rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na volebné obdobie 2014 – 2018.

 

Dôvodová správa 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v §11 ods. 4

písm. i) ukladá miestnemu zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.

Voľby do orgánov samosprávy obcí by sa mali konať v druhej polovici novembra 2014, čo znamená, že 90 dní pred voľbami“ pripadá na druhú polovicu augusta 2014 Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta obce Rimavské Janovce  zabezpečuje za účelom riadneho fungovania tejto obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov ako i na skutočnosť, že obec  svojou rozlohou a počtom obyvateľov určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Rimavské Janovce na plný úväzok a to na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 – 2018.

 

III. Ukladá :

Starostovi obce zverejniť toto uznesenie najmenej 90 dní pred  plánovanými voľbami 

 

Hlasovanie:

Hlasovali 5  poslanci

Za – Nagy,J. Cerovský, Š. Gonda,  G.  Fülöp . R. Uhrin          

Proti -    0              

Zdržal sa -  0

                                                                                                                       Stanislav Krahulec

                                                                                                                            starosta obce

 

 


 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Image.jpg(422.8 kB)Image.jpg

Prenájom KD - poplatky

SMERNICA č. 2/2019.
o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce

Triedenie odpadov v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s., na území našej obce financuje triedený zber komunálnych odpadov.

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka