Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa obce

Image.jpgImage.jpg


 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny úradnom styku

Informacia 1 (3).jpgInformacia 2 (1).jpg


 

Vyhodnotenie štandardov kvality odoslané Úradu pre reguláciu v sieťových odvetví


 

Zámer predaja nehnuteľnosti


 

Dohoda o cene - fakturácia stočného


 

VZN zo dňa 09.11.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce

 

                                                                        

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
"Územný plán obce Rimavské Janovce"


 

Výpis z uznesenia OZ o počte poslancov na volebné obdobie 2014-2018

 

Výpis  z   U Z N E S E N I A

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach

konanom dňa 4.7.2014

 

Uznesenie č. 44/2014

Obecné zastupiteľstvo Rimavské Janovce

I. Prerokovalo

Počet  poslancov na volebné obdobie 2014- 2018 a počet volebných odvodov v obci na plánované voľby 2014

II. Schvaľuje:

Počet poslancov 7 na volebné obdobie 2014 - 2018, a počet volebných obvodov 1

 

 Dôvodová správa

  Na základe § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  Obec Rimavské  Janovce mala k 31.12.2013 podľa štatistických údajov 1.304 obyvateľov. Podľa ods. 3 písmeno d) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa určuje rozmedzie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obciach od 1.001 do 3.000 obyvateľov od najmenej 7 po najviac 9 poslancov.   Na základe § 9 ods. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.

 

III. Ukladá:

Starostovi obce zverejniť toto uznesenie najmenej 65 dní pred voľbami.

 

Hlasovanie:             

Hlasovali  5  poslanci

Za – Nagy,J. Cerovský, Š. Gonda,  G.  Fülöp . R. Uhrin        

Pro i -    0             

Zdržal sa -  0

                                                                                                                  Stanislav Krahulec

                                                                                                                      starosta obce

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpis z U Z N E S E N I A

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach

konanom dňa 4.7.2014

 

Uznesenie č. 42/2014

Obecné zastupiteľstvo Rimavské Janovce

 

I. Prerokovalo:

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Rimavské Janovce  na volebné obdobie 2014 – 2018

 

II. Schvaľuje:

Rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na volebné obdobie 2014 – 2018.

 

Dôvodová správa 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v §11 ods. 4

písm. i) ukladá miestnemu zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.

Voľby do orgánov samosprávy obcí by sa mali konať v druhej polovici novembra 2014, čo znamená, že 90 dní pred voľbami“ pripadá na druhú polovicu augusta 2014 Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta obce Rimavské Janovce  zabezpečuje za účelom riadneho fungovania tejto obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov ako i na skutočnosť, že obec  svojou rozlohou a počtom obyvateľov určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Rimavské Janovce na plný úväzok a to na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 – 2018.

 

III. Ukladá :

Starostovi obce zverejniť toto uznesenie najmenej 90 dní pred  plánovanými voľbami 

 

Hlasovanie:

Hlasovali 5  poslanci

Za – Nagy,J. Cerovský, Š. Gonda,  G.  Fülöp . R. Uhrin          

Proti -    0              

Zdržal sa -  0

                                                                                                                       Stanislav Krahulec

                                                                                                                            starosta obce

 

 


 

Územný plán obce Rimavské Janovce

 00_TEXT.pdf (570.2 kB) 00_TEXT.pdf (570.2 kB)

 

 

 

 
 04_DOPRAVA.pdf (957.2 kB) 04_DOPRAVA.pdf (957.2 kB)

 
 05_VODNE_HOSP.pdf (823.8 kB) 05_VODNE_HOSP.pdf (823.8 kB)

 
 06_ENERGO.pdf (757.6 kB) 06_ENERGO.pdf (757.6 kB)

 
 07_PPaLP.pdf (2.7 MB) 07_PPaLP.pdf (2.7 MB)

 
 08_PRIRODA.pdf (1.9 MB) 08_PRIRODA.pdf (1.9 MB)

 
 09_SCHEMA.pdf (726.2 kB) 09_SCHEMA.pdf (726.2 kB)

 
 Obrázok (80).jpg (411.3 kB) Obrázok (80).jpg (411.3 kB)

 
Oznámenie

 

Smiley faceVýberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ

Smiley face Výsledky volieb

Výsledky volieb do BBSK v Rimavských Janovciach

Smiley face In memoriam Július Nôta

Obecný úrad v Rimavských Janovciach organizoval dňa 15. septembra 2017 VI. ročník  futbalového turnaja In memoriam Július Nôta

Smiley face SNP

V Rimavských Janovciach si pripomenuli 73. výročie SNP

Smiley facePROJEKT

Rekonštrukcia chodníkov

Smiley face Oznam pre dôchodcov

Stravovanie v ŠK cez letné prázdniny

Smiley faceRočenka 2016 - Évkönyv 2016

Smiley faceOdvoz TKO 2017

Smiley face Ekologický program

Ekologický program

Smiley face ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

Smiley face Terénna sociálna práca v Rimavských Janovciach

 

Smiley faceUpozornenie pre občanov!

Upozornenie pre občanov

Smiley face Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií

Smiley face Upozornenie pre chodcov

Upozornenie pre chodcov

Smiley faceKamerový systém

Nainštalovaný kamerový systém

Smiley faceCezhraničná spolupráca

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

Smiley face RRA

Regionálna rozvojová agentúra

Smiley facePravidelný servis plynových zariadení a komínov

Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka