Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Zápisnica miestnej volebnej komisie

Odpis zápisnice

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce

V obci sa zistili tieto výsledky:

Počet osôb zapísaných v zozname voličov                                                1052

Počet voličov ktorým boli vydané obálky                                                     689

Počet odovzdaných obálok                                                                          689

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

do obecného zastupiteľstva                                                                         674

Počet zvolených poslancov                                                                          7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

starostu obce                                                                                                684

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Roman Uhrin                                          Nezávislý kandidát                       220

Gabriel Fülöp                                          SIEŤ                                             210

Ivan Cerovský                                         Nezávislý kandidát                       195

Alexander Nagy                                      Nezávislý kandidát                       178

Tomáš Bozó                                           MOST-HÍD                                    161

Ladislav Hajdú                                        MOST-HÍD                                    151

Peter Fülöp                                             MOST-HÍD                                    149

 

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

Erika Pálešová                                      Nezávislý kandidát                           141

Július Cerovský                                     Nezávislý kandidát                           137

Stanislav Kuric                                      SIEŤ                                                  137

Štefan Gonda                                        SIEŤ                                                  135

Alena Horváthová, Mgr.                        MOST-HÍD                                        135

Jozef Kubelka                                       SMER-SD                                          110

Peter Frídel                                           SDKU-DS                                          109

Ján Kovács                                           SMK-MKP                                          105

Ondrej Samu                                         SMK-MKP                                          105

Ladislav Husszuréti                              SMK-MKP                                           104

Jolana Slabá                                         MOST-HÍD                                         103

Štefan Egri                                            SIEŤ                                                   102

Peter Borbás                                         SMK-MKP                                           96

Vojtech Bohó                                        MOST-HÍD                                           87

Ladislav Bálint                                      MOST-HÍD                                           82

Teodor Bohó                                        SMER-SD                                             81

Ondrej Cibula                                       SMER-SD                                             81

Renáta Schneider                                SMER-SD                                             78

Ladislav Cibula                                     SRK                                                      69

Ladislav Koóš                                       EDS                                                      24

Eva Koóšová                                        RIS                                                       18

 

                       

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 

Ondrej Gáll                                          SMER-SD                                              99

Ladislav Hajdú                                     MOST-HÍD                                            167

Peter Kovács, Ing.                              Nezávislý kandidát                                 139

Stanislav Krahulec                              SIEŤ                                                       279

 

Za starostu obce bol zvolený:

Stanislav Krahulec                              SIEŤ                                                       279


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Výpis  z   U Z N E S E N I A

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach

konanom dňa 4.7.2014

 

Uznesenie č. 44/2014

Obecné zastupiteľstvo Rimavské Janovce

I. Prerokovalo

Počet  poslancov na volebné obdobie 2014- 2018 a počet volebných odvodov v obci na plánované voľby 2014

II. Schvaľuje:

Počet poslancov 7 na volebné obdobie 2014 - 2018, a počet volebných obvodov 1

 

 Dôvodová správa

  Na základe § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  Obec Rimavské  Janovce mala k 31.12.2013 podľa štatistických údajov 1.304 obyvateľov. Podľa ods. 3 písmeno d) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa určuje rozmedzie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obciach od 1.001 do 3.000 obyvateľov od najmenej 7 po najviac 9 poslancov.   Na základe § 9 ods. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.

 

III. Ukladá:

Starostovi obce zverejniť toto uznesenie najmenej 65 dní pred voľbami.

 

Hlasovanie:             

Hlasovali  5  poslanci

Za – Nagy,J. Cerovský, Š. Gonda,  G.  Fülöp . R. Uhrin        

Pro i -    0             

Zdržal sa -  0

                                                                                                                  Stanislav Krahulec

                                                                                                                      starosta obce

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výpis  z   U Z N E S E N I A

prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach

konanom dňa 4.7.2014

 

Uznesenie č. 42/2014

Obecné zastupiteľstvo Rimavské Janovce

 

I. Prerokovalo:

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Rimavské Janovce  na volebné obdobie 2014 – 2018

 

II. Schvaľuje:

Rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na volebné obdobie 2014 – 2018.

 

Dôvodová správa 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v §11 ods. 4

písm. i) ukladá miestnemu zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.

Voľby do orgánov samosprávy obcí by sa mali konať v druhej polovici novembra 2014, čo znamená, že 90 dní pred voľbami“ pripadá na druhú polovicu augusta 2014 Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta obce Rimavské Janovce  zabezpečuje za účelom riadneho fungovania tejto obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov ako i na skutočnosť, že obec  svojou rozlohou a počtom obyvateľov určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Rimavské Janovce na plný úväzok a to na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 – 2018.

 

III. Ukladá :

Starostovi obce zverejniť toto uznesenie najmenej 90 dní pred  plánovanými voľbami .

 

Hlasovanie:

Hlasovali 5  poslanci

Za – Nagy,J. Cerovský, Š. Gonda,  G.  Fülöp . R. Uhrin          

Proti -    0              

Zdržal sa -  0

                                                                                                                       Stanislav Krahulec

                                                                                                                            starosta obce

 


 

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.


 

Prenájom KD - poplatky

SMERNICA č. 2/2019.
o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce

Triedenie odpadov v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s., na území našej obce financuje triedený zber komunálnych odpadov.

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka